یورکلوب تا آماده شدن نسخه ی جدید بسته شد!

ما در حال تکمیل نسخه ی جدید هستیم و مهم ترین دلیل بسته شدن یورکلوب ، تمرکز بیشتر روی این نسخه هست!

برای دریافت جدید ترین خبر ها درباره ی یورکلوب و بازگشایی مجدد ، لطفا صفحه های ما را در شبکه های زیر دنبال کنید